Có 1 kết quả:

pháp lang

1/1

pháp lang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tráng men