Có 1 kết quả:

châu nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con trai được quý chiều.

Một số bài thơ có sử dụng