Có 1 kết quả:

châu mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loài trai (sò, hầu) làm ra ngọc rất đẹp. § Còn gọi là “chân châu bối” 真珠貝 hay “châu bối” 珠貝.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai có ngọc.