Có 1 kết quả:

ban môn lộng phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Múa rìu trước cửa nhà ông Ban. Ban là “Lỗ Ban” 魯班 người thợ khéo nổi tiếng của nước Lỗ. “Ban môn lộng phủ” 班門弄斧 chỉ ý múa rìu qua mắt thợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Múa rìu trước cửa nhà ông Ban. Ban là Ban Công, người thợ khéo nổi tiếng của nước Lỗ. Ban môn lộng phủ chỉ ý múa rìu qua mắt thợ. Do câu thơ của Vương Chi Hoán để trên mộ Lí Bạch: » Lỗ Ban môn tiền lộng đại phủ «. Nghĩa là múa rìu lớn trước cửa nhà ông thợ họ Ban, ý nói ông Hoán làm thơ để ở mộ Lí Bạch là múa rìu qua mắt thợ.