Có 1 kết quả:

ban mã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngựa lạc bầy. ◇Tả truyện 左傳: “Hữu ban mã chi thanh” 有班馬之聲 (Tương Công thập bát niên 襄公十八年) Có tiếng ngựa lạc bầy.
2. Tức “Ban Cố” 班固 và “Tư Mã Thiên” 司馬遷 hợp xưng. ◎Như: “Ban Mã văn chương” 班馬文章 văn chương sánh với Ban Cố 班固 và Tư Mã Thiên 司馬遷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi chung Ban Cố và Tư Mã Thiên, Ban Cố làm bộ Hán thư, Tư Mã Thiên làm bộ Sử kí, là hai đại tác phẩm Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng