Có 1 kết quả:

vũ phu

1/1

vũ phu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một thứ đá giống ngọc)

Một số bài thơ có sử dụng