Có 1 kết quả:

hiện hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đang có.

Một số bài thơ có sử dụng