Có 1 kết quả:

hiện diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có mặt.