Có 1 kết quả:

lí thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn theo lẽ đúng, để có thể thực hành ra được.