Có 1 kết quả:

cầm đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà ngồi đánh đàn.
2. Chỉ dinh quan huyện. § “Mật Tử Tiện” 宓子賤 đời Xuân Thu làm quan huyện ở huyện “Thiện Phủ” 單父, chỉ ngồi đánh đàn mà trong huyện được yên vui.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà ngồi đánh đàn — Còn chỉ đinh quan huyện. Mật Tử Tiện đời Xuân Thu làm quan huyện ở huyện Thiện phủ, chỉ ngồi đánh đàn mà trong huyện được yên vui.

Một số bài thơ có sử dụng