Có 1 kết quả:

sắt cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hai loại đàn thời xưa, đàn sắt có 50 dây, đàn cầm có 7 dây. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Sắt cầm gượng gảy tiếng đàn, dây uyên kinh dứt phím loan ngại chùng « — Tiếng đàn Sắt và tiếng đàn Cầm rất hoà hợp, do đó Sắt cầm còn chỉ sự thắm thiết hoà hợp giữa hai vợ chồng. Đoạn trường tân thanh có câu: » Ai ngờ lại họp một nhà, lọ là chăn gối mới ra sắt cầm «.

Một số bài thơ có sử dụng