Có 1 kết quả:

dao đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tước hiệu của Hồ Sĩ Đống, danh sĩ đời Lê Mạt, tức Dao Đình Hầu. Xem tiểu sử ở vần Đống.