Có 1 kết quả:

dao đình sứ tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tập thơ bằng chữ Hán Dao Đình Hầu Hồ Sĩ Đống, làm nhân dịp ông đi sứ Trung Hoa năm 1777. Xem tiểu sử ở vần Đống.