Có 1 kết quả:

dao trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ao ngọc. Chỉ cái ao trong vườn vua — Nơi bà Tây Vương mẫu ở. Chỉ nơi tiên ở.

Một số bài thơ có sử dụng