Có 1 kết quả:

côi tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Diện mạo cử chỉ vượt khỏi người thường.

Một số bài thơ có sử dụng