Có 1 kết quả:

côi dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quái lạ — Hiếm và lạ.