Có 1 kết quả:

bích nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt trời tròn như hòn ngọc bích. Người xưa coi là điềm lành. ◇Giản Văn Đế 簡文帝: “Bích nhật thùy thải, Ngọc đái sinh yên” 璧日垂彩, 玉帶生煙 (Bồ đề thụ tụng tự 菩提樹頌序).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời ( như viên ngọc bích ).