Có 1 kết quả:

bích nhãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đẹp ( như ngọc bích ).