Có 1 kết quả:

quỳnh lưu tiết phụ truyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách chữ Nôm của Phạm Đình Toái, danh sĩ đời Thiệu Trị, nội dung kể sự tích những người đàn bà tiết hạnh ở huyện Quỳnh lưu tỉnh Nghệ An. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Toái.