Có 1 kết quả:

quỳnh tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước ngọc quỳnh, chỉ rượu quý. Đoạn trường tân thanh có câu: » Chén hà sánh giọng quỳnh tương, giải là hương lộn bình gương bóng lồng « — Nhất âm quỳnh tương bách cảm sinh 一飲瓊醬百感生 ( Đường thi