Có 1 kết quả:

qua phẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Qua phân 瓜分.