Có 1 kết quả:

qua lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói sự hiềm nghi, xỏ giày ở ruộng dưa người ta ngờ là hái dưa, đội lại mũ ở dưới cây mận, người ta ngờ là hái mận, dẫu ngay người ta cũng ngờ rằng gian: “qua điền bất nạp lí, lí hạ bất chỉnh quan” 瓜田不納履, 李下不整冠.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dưa và mận. Xem Qua điền lí hạ 瓜田李下.