Có 1 kết quả:

qua man

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi dây của cây dưa bò lan. Chỉ chuyện này dính dấp tới chuyện kia.

Một số bài thơ có sử dụng