Có 1 kết quả:

ngoã hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ hợp lại như những viên ngói xếp lên nhau, chỉ sự tụ họp không bền vững.