Có 1 kết quả:

ngoã khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật làm bằng đất nung. Đồ gốm.