Có 1 kết quả:

ngoã quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo quan bằng đất nung, tức cái tiểu bằng sành để đựng xương người chết lúc cải táng.

Một số bài thơ có sử dụng