Có 1 kết quả:

ngoã liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ngoã giải 瓦解.