Có 1 kết quả:

linh đích

1/1

linh đích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lọ đựng nước có quai thời xưa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bình sành, cái lọ đựng nước có quai thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng