Có 1 kết quả:

chân bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét tài năng mà tiến cử lên.