Có 1 kết quả:

cam địa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức Mohandas K. Gandhi (1869-1948), người Ấn Độ, đã đưa ra chủ nghĩa tranh đấu hòa bình "Bất đề kháng", "Bất hợp tác", đem lại độc lập cho nước mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm của bậc vĩ nhân Ấn Độ là Mahātma Gāndhī, chủ trương bất hợp tác với đế quốc.