Có 1 kết quả:

cam noãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngon ngọt và ấm áp, chỉ sự phụng dưỡng cha mẹ ( dâng cha mẹ đồ ăn ngon và áo ấm ).