Có 1 kết quả:

thậm ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “thậm ma” 什麼.
2. Nghi vấn đại danh từ, chuyên chỉ sự vật. ◎Như: “nhĩ tại tố thậm ma?” 你在做什麼 anh đương làm gì vậy?
3. Chỉ thị đại danh từ. ◎Như: “tâm lí tưởng thậm ma, tựu thuyết thậm ma, biệt giá dạng thôn thôn thổ thổ đích” 心裡想什麼, 就說什麼, 別這樣吞吞吐吐的 trong bụng nghĩ cái gì thì nói cái nấy, đừng có thậm thà thậm thụt như vậy.
4. Nghi vấn hình dung từ. ◎Như: “nhĩ trụ tại thập ma địa phương?” 你住在什麼地方 anh ở chỗ nào?
5. Bất định hình dung từ. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Giá bộ thư một hữu thập ma đạo lí” 這部書沒有什麼道理 (Đệ tam thập tứ hồi) Bộ sách này không có đạo lí gì cả.

Một số bài thơ có sử dụng