Có 1 kết quả:

sinh tồn cạnh tranh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đua chen giành giựt để được sống còn.