Có 1 kết quả:

sinh tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong lòng nảy sinh tình cảm mới, khi đứng trước ngoại cảnh. Td: Đối cảnh sinh tình — Nảy lòng. Đem lòng. Truyện Trê Cóc có câu: » Trê kia là đứa gian manh, bắt con mà lại sinh tình sai ngoa «.

Một số bài thơ có sử dụng