Có 1 kết quả:

sinh thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn tay còn vụng, chưa thạo việc.

Một số bài thơ có sử dụng