Có 1 kết quả:

sinh từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền thờ người đang còn sống, nhưng có sự nghiệp lớn lao, giúp ích cho nhiều người.

Một số bài thơ có sử dụng