Có 2 kết quả:

sanh dụcsinh dục

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sinh trưởng, nuôi dưỡng. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Thị cố xuân phong chí tắc cam vũ giáng, sanh dục vạn vật” 是故春風至則甘雨降, 生育萬物 (Nguyên đạo 原道).
2. Đẻ con. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Thiếp thân túng bất năng sanh dục, đương biệt thú thiếu niên vi thiếp, tử tự thượng hữu khả vọng, đồ bi vô ích” 妾身縱不能生育, 當別娶少年為妾, 子嗣尚有可望, 徒悲無益 (Quyển 20).
3. Chỉ sinh nhật. ◇Tô Triệt 蘇轍: “Thì đương sanh dục, tình phương thiết dĩ hoài thân; chức nhị văn xương, ân hốt kinh ư phủng chiếu” 時當生育, 情方切以懷親; 職貳文昌, 恩忽驚於捧詔 (Sanh nhật tạ biểu 生日謝表).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẻ ra và nuôi lớn — Thuộc về việc sanh đẻ. Td: Cơ quan sinh dục ( bộ phận trong thân thể liên quan đến việc sanh đẻ ).