Có 1 kết quả:

sinh sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm nảy ra vẻ đẹp — Vẻ đẹp sống động, thu hút.

Một số bài thơ có sử dụng