Có 2 kết quả:

sanh kếsinh kế

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Làm ra kế sách. ◇Quỷ Cốc Tử 鬼谷子: “Sự sanh mưu, mưu sanh kế” 事生謀, 謀生計 (Mưu thiên 謀篇).
2. Sản nghiệp hoặc chức nghiệp để mưu sống. Cũng chỉ phương cách để làm ăn sinh sống. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Sanh kế phao lai thi thị nghiệp, Gia viên vong khước tửu vi hương” 生計拋來詩是業, 家園忘卻酒為鄉 (Tống Tiêu xử sĩ du Kiềm Nam 送蕭處士游黔南).
3. Của cải, vốn liếng (để sinh sống). ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Dĩ cách tân hoặc lưu học hoạch đắc danh vị, sanh kế dĩ tiệm sung dụ giả, ngận dong dị lưu nhập giá nhất lộ” 以革新或留學獲得名位, 生計已漸充裕者, 很容易流入這一路 (Thư tín tập 書信集, Trí dương tễ vân 致楊霽雲).
4. Biện pháp để bảo toàn mạng sống.
5. Đời sống, sinh hoạt. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Lão lai sanh kế quân khán thủ, Bạch nhật du hành dạ túy ngâm” 老來生計君看取, 白日遊行夜醉吟 (Lão lai sanh kế 老來生計).

Một số bài thơ có sử dụng