Có 1 kết quả:

sinh từ

1/1

sinh từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

từ mới

Một số bài thơ có sử dụng