Có 1 kết quả:

sinh hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng sống, chỉ các nguyên liệu chưa được chế tạo thành phẩm vật.