Có 2 kết quả:

sanh linhsinh linh

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Loài người, nhân loại. ◇Bắc sử 北史: “Vạn vật chi nội sanh linh quả nhi cầm thú đa” 萬物之內生靈寡而禽獸多 (Tứ Di truyện tự 四夷傳序).
2. Nhân dân, trăm họ. ◇Tấn Thư 晉書: “Sanh linh ngưỡng kì đức, tứ hải quy kì nhân” 生靈仰其德, 四海歸其仁 (Mộ dong thịnh tái kí 慕容盛載記).
3. Mạng sống. ◇Thẩm Ước 沈約: “Sanh linh nhất tạ, tái đắc vô kì” 生靈一謝, 再得無期 (Thiên Tăng Hội nguyện văn 千僧會願文).
4. Chỉ cái gì có mạng sống. ◇Tây du kí 西遊記: “Tự ngã sư phụ, sư đệ, liên mã tứ cá sanh linh, bình bạch đích điếu tại đỗng lí, ngã tâm hà nhẫn?” 似我師父, 師弟, 連馬四個生靈, 平白的弔在洞裏, 我心何忍? (Đệ tam thập ngũ hồi).

Một số bài thơ có sử dụng