Có 1 kết quả:

sinh phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian từ giữa tháng đến cuối tháng âm lịch, mặt trăng ngày càng tối đi.

Một số bài thơ có sử dụng