Có 1 kết quả:

sinh xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọc răng ( nói về trẻ con ) — Cũng chỉ dân số gia tăng. Td: Sinh xỉ nhật phồn ( số người sinh sôi nảy nở ngày một nhiều ).

Một số bài thơ có sử dụng