Có 1 kết quả:

sản mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà sinh đẻ, làm mẹ.