Có 1 kết quả:

sản môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa mình đàn bà, cửa sinh đẻ.