Có 1 kết quả:

điền giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghỉ việc để làm ruộng, ngày xưa học trò đi học, tới ngày mùa thì được nghỉ để về gặt hái, gọi là Điền giả.