Có 1 kết quả:

điền giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm ruộng.