Có 1 kết quả:

do trung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ trong lòng mà ra, chỉ sự thành thật.