Có 1 kết quả:

do do

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ tự đắc — Vẻ ngần ngừ không quyết.